Avtalevilkår
 1. Tjenester

1.1 Nokaf Consulting tilpasser sine produkter og tjenester etter omfanget som er nevnt i kontrakten på det tidspunktet kontrakten ble signert og prosjektet startet.

1.2 Alle produkter og tjenester fremstilles av Nokaf Consulting eller en innleid tredjepart med den hensikt formål om å skape profesjonelle presentasjoner av klienten. Nokaf Consulting gir ingen garantier for resultater, besparelse eller rangering i Google og andre søkemotorer – men benytter riktignok metoder som har vist å resultere i nettopp dette tidligere.

1.3 Nokaf Consulting er ikke ansvarlig for å rette eventuelle feil på produkter eller tjenester når disse forekommer som følge av tredjeparts endringer, nye personer eller avvikling og konkurs.

1.4 Nokaf Consulting er ikke ansvarlig for eventuelle skader, generelle tap eller finansielle tap som noen blir påført som følge av (bruken av) det leverte produktet eller tjenesten.

1.5 Nokaf Consulting forbeholder seg alle rettigheter til å utvide eller innskrenke sitt produkt- og tjenestespekter til enhver tid.

1.6 Omfanget av produkter og tjenester som skal leveres til klienten fremgår av kontrakten.

1.7 Dersom klienten ønsker produkter og tjenester uten å ha et kundeforhold med Nokaf Consulting, er det mulig å kjøpe seg ut av avtalen. I tilfeller der klienten kjøper seg ut av avtalen skal kompensasjonen betales før produktet overleveres.

 

 1. Materiale

2.1 Klienten er forpliktet til å gi Nokaf Consulting materiale innen avtalte frister og tilbakemeldinger innen fem (5) arbeidsdager etter forespørsel. Dersom klienten ikke overholder dette, forbeholder Nokaf Consulting seg retten til å stoppe arbeidet inntil nødvendig materiale eller tilbakemelding er gitt

2.2 I tilfeller der klienten er skyld i forsinkelser på grunn av manglende materiale eller tilbakemeldinger, vil fakturering skje i henhold til kontrakt uavhengig av om produktet eller tjenesten er klart innen det avtalte tidspunktet.

2.3 Klienten har gjort seg forstått at manglende materiale eller tilbakemeldinger kan medføre senere leveranse enn nevnt i kontrakten.

2.4 Agenten stiller seg ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i materiale oversendt fra klienten.

2.5 Klienten garanterer for nødvendige rettigheter til alt av materiale som oversendes.

 

 1. Kompensasjon

3.1 Agenten forbeholder seg retten til å starte arbeidet først når kontrakten er signert og første faktura registrert innbetalt.

3.2 Faktura sendes med 10 dager netto forfall. Ved sen betaling påløper forsinkelsesrenter og gebyr i henhold til gjeldende satser. Dersom klienten ikke overholder dette, forbeholder Agenten seg retten til å stoppe arbeidet inntil kompensasjonen er betalt.

3.3 Beløp innbetalt til Agent vil kun bli tilbakebetalt ved dobbel betaling, dobbel fakturering eller tydelig feil betaling. Ved forskuddsbetaling for produkter og tjenester som det blir avtalt å avslutte vil beløbet fungere som kreditt for kunden til fremtidige prosjekter.

 

 1. Kontraktbrudd

4.1 Et kontraktbrudd er en overtredelse av kontrakten gjennom manglende utførelse, eller gjennom forstyrrelser i utførelsen av forpliktelsene. Overtredelsene kan lyde som følger:

 • Agentens manglende utførelse av (deler av) den avtalte tjenesten eller klientens manglende utførelse av (deler av) den avtalte kompensasjonen.
 • Klientens (delvis) manglende evne til å gi tilbakemeldinger og materiale ved etterspørsel fra agenten.
 • Agenten eller klienten slutter å handle i samsvar med kontrakten og leder den fornærmede parten til å tro at vedkommende ikke har noen intensjon om å fullføre sin del av avtalen.

4.2 Enhver oppsigelse skal leveres personlig av kunden per e-post til post@nokaf.no En oppsigelse som ikke følger dette kravet vil ikke anses som gyldig.

4.3 Ved kontraktbrudd forbeholder seg retten til å avslutte produktutviklingen, stenge produktet og avslutte tjenesteleveransen.

4.4 Ved gjensidig ønske om å avslutte prosjektet eller avtalen skal klienten betale Nokaf Consulting for tiden og arbeid som er påbegynt og utført, samt eventuelle kostnader som har påløpt på grunn av prosjektet.

 

 1. Bindingstid og oppsigelsesperiode

5.1 Bindingstiden er satt til (12) måneder for pågående tjenester i tilfeller der sluttdatoen er ubestemt.

Dersom klienten ønsker å bryte bindingstiden, er vedkommende forpliktet til å betale resterende kompensasjon tilsvarende gjenstående avtaleperiode.

5.2 Bindingstiden fornyes forløpende hver (12) måned om ikke klienten sier opp avtalen.

5.3 Oppsigelsesperioden er satt til seksti (30) dager for pågående tjenester i tilfeller der sluttdatoen både er bestemt og ubestemt.

5.4 Begge partene kan avslutte denne enigheten (a) av bekvemmelighetshensyn ved 30 dagers skriftlig varsel, (b) om den andre parten har brutt eller misligholdt en forpliktelse uten å bøte dette innen 30 dager etter den andre partens skriftlige varsel eller (c) ved konkurs eller insolvens.

 

 1. Reklamasjon

6.1 Ved reklamasjon plikter klienten å skriftlig underrette Nokaf Consulting om alle eventuelle feil og mangler. Nokaf Consulting skal få mulighet til å rette opp disse. I tilfeller der Nokaf Consulting evner å rette opp feil og mangler, vil reklamasjonen anses som ugyldig.

6.2 Klienten taper sin rett til å gjøre en feil eller mangel gyldig dersom vedkommende ikke, innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir Nokaf Consulting informasjon som angir hva slags feil eller mangel det gjelder.

6.3 I tilfeller der reklamasjon resulterer i at klienten ikke lenger har et kundeforhold, forbeholder Nokaf Consulting seg retten til å fjerne bistanden til produkter og avslutte tjenester.

 

 1. Rettigheter

7.1 Nokaf Consulting eier den immaterielle rettigheten på alt som produseres av dem, så fremt ikke andre allerede eier dette. Kunden kan overta rettighetene etter avtale.

7.2 Nokaf Consulting forbeholder seg retten til å merke alle sine produkter og tjenester med henvisning til Nokaf Consulting som leverandør.

7.3 Nokaf Consulting forbeholder seg retten til å vise frem leverte produkter og tjenester som en del av sin portefølje. Dette innebærer blant annet fremvisning med link på nettsider og annonsering i media.

 

 

Konfidensialitetsklausul

I forbindelse med arbeidsforholdet omtalt i kontrakten vil agenten og klienten motta informasjon om hverandre. Denne konfidensialitetsklausulen avgis derfor av både agenten overfor klienten og klienten overfor agenten som en fortrolighetsavtale.

 

 1. Vilkår

Som et vilkår for å motta informasjon forplikter agenten og klienten seg til å overholde følgende bestemmelser:

 

 • All informasjon skal behandles strengt konfidensielt og skal ikke gis til noen tredjepart med mindre det foreligger en lovpålagt plikt til dette.
 • Informasjonen skal ikke benyttes, verken direkte eller indirekte, til noe annet formål enn arbeidsforholdet som er omtalt i kontrakten.
 • Ved skriftlig oppfordring fra klienten skal agenten umiddelbart tilbakelevere all skriftlig informasjon mottatt i forbindelse med arbeidsforholdet – uten å beholde kopier.

 

Foregående konfidensialitetsforpliktelser skal ikke gjelde informasjon som

 • er eller blir offentlig tilgjengelig uten at dette skyldes at agenten eller klienten har begått brudd på denne konfidensialitetsklausulen.
 • agenten eller klienten kan dokumentere å ha hatt i sin besittelse før den ble overlevert den andre parten i arbeidsforholdet.
 • agenten eller klienten kan dokumentere ble gitt av en tredjepart uten at dette var i strid med forpliktelser tredjeparten hadde overfor den andre parten i arbeidsforholdet.

 

Agenten og klienten garanterer at samtlige ansatte og innleid arbeidskraft er underlagt samme taushetsplikt.

 

 1. Verneting

Konfidensialitetsklausulen skal være undergitt norsk rett. Agenten vedtar Oslo tingrett som ikke-eksklusivt verneting i forbindelse med eventuelle tvister i tilknytning til denne konfidensialitetsklausulen.

 

 1. Signering

Ved å signere under indikerer både agenten og klienten at de har lest, forstått og sagt seg enig i alle vilkårene fastlagt i denne konfidensialitetsklausulen.

 

 

Agent: ________________________________________

 

 

Klient: ________________________________________

 

 

Dato: ____ /____ /____